top of page
Movie Theatre

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ

Браншова организация на българските киносалони.

Асоциацията е основана на 31 октомври 2019 година в град София на учредително събрание, на което беше избран и първия управителен съвет с мандат от 5 години.

Home: Welcome
Film%20Reel_edited.jpg

ЦЕЛИ

Основни цели на Сдружението

Основни цели на Сдружението са:
1. подпомагане работата и защитаване интересите на членовете си;
2. развитие и утвърждаване на високи професионални стандарти и професионална етика при кинопоказа и киноразпространението на филми;
3. (изменена съгласно решение на Общото събрание от 31.05.2022 г) .защитаване интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации, организации за колективно управление на права по смисъла на ЗАПСП и други физически и юридически лица;
4. съдействие за осъществяване на обмен на мнения, становища, дискусии и консултации по въпроси, засягащи стратегическото развитие на киноиндустрията в България;
5. борба с пиратството;
6. представяне на българската независими киноизложители и киноразпространители на национално и международно ниво;
7. включване в международния обмен на информация между организации със сходни цели и задачи.
8. /Приета съгласно решение на Общо събрание от 02.06.2021 г./ членство в международни организации в сферата на кинопоказа/филморазпространението;
9. /Приета съгласно решение на Общо събрание от 02.06.2021 г./ популяризиране на киносалоните, като подходящо място за реклама.
10. (Приета съгласно решение на Общо събрание от 31.05.2022 г.) Да организира и осъществява помощ на членовете на сдружението.

Home: Welcome
Image by Headway

ЧЛЕНСТВО

Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението и оперират киносалон на територията на Република България или са професионалисти в сферата на кинопоказа. 
Членството в Сдружението е доброволно.

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението. 
Кандидатите физически лица представят молба и автобиография доказваща професионалния им опит в кинопоказа.
Не се допуска членство на физическо лица като такова, ако то или негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения на дружество, което стопанисва киносалон.
По-долу можете да намерите приемерно решение на Общото събрание на ООД, което кандидатства на за член на Асоциацията и Молба за членство.

Home: Membership
Red Chairs
Professional Handshake

ЧЛЕНОВЕ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

50 лв на кинокомплекс на месец

Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

ЧЛЕНОВЕ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

50 лева на година

Кандидатите физически лица представят молба и автобиография доказваща професионалния им опит в кинопоказа.

В момента няма предстоящи събития
Home: Events

CONTACT US

ул. Тракия 35, офис 3
София

+359 899 822 887

  • Facebook
Business Conference
Home: Contact