top of page
Movie Theatre

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОСАЛОНИ

Браншова организация на българските киносалони.

Асоциацията е основана на 31 октомври 2019 година в град София на учредително събрание, на което беше избран и първия управителен съвет с мандат от 5 години.

The Association of the Bulgarian Cinemas was founded on October 31st, 2019, with the mission to promote and strengthen the Bulgarian cinema industry. Our members consist of 95% of cinemas in Bulgaria, making us the go-to organization for all things related to cinema in the country. We are dedicated to helping our members thrive through access to exclusive resources designed to help them run successful operations and connect with their audiences.

Film%20Reel_edited.jpg

ЦЕЛИ

Основни цели на Сдружението

Основни цели на Сдружението са:
1. подпомагане работата и защитаване интересите на членовете си;
2. развитие и утвърждаване на високи професионални стандарти и професионална етика при кинопоказа и киноразпространението на филми;
3. (изменена съгласно решение на Общото събрание от 31.05.2022 г) .защитаване интересите на членовете си пред държавни органи, обществени организации, организации за колективно управление на права по смисъла на ЗАПСП и други физически и юридически лица;
4. съдействие за осъществяване на обмен на мнения, становища, дискусии и консултации по въпроси, засягащи стратегическото развитие на киноиндустрията в България;
5. борба с пиратството;
6. представяне на българската независими киноизложители и киноразпространители на национално и международно ниво;
7. включване в международния обмен на информация между организации със сходни цели и задачи.
8. /Приета съгласно решение на Общо събрание от 02.06.2021 г./ членство в международни организации в сферата на кинопоказа/филморазпространението;
9. /Приета съгласно решение на Общо събрание от 02.06.2021 г./ популяризиране на киносалоните, като подходящо място за реклама.
10. (Приета съгласно решение на Общо събрание от 31.05.2022 г.) Да организира и осъществява помощ на членовете на сдружението.

Image by Headway

ЧЛЕНСТВО

Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението и оперират киносалон на територията на Република България или са професионалисти в сферата на кинопоказа. 
Членството в Сдружението е доброволно.

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението. 
Кандидатите физически лица представят молба и автобиография доказваща професионалния им опит в кинопоказа.
Не се допуска членство на физическо лица като такова, ако то или негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения на дружество, което стопанисва киносалон.
По-долу можете да намерите приемерно решение на Общото събрание на ООД, което кандидатства на за член на Асоциацията и Молба за членство.

Red Chairs
Professional Handshake

ЧЛЕНОВЕ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

50 лв на кинокомплекс на месец

Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

ЧЛЕНОВЕ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

50 лева на година

Кандидатите физически лица представят молба и автобиография доказваща професионалния им опит в кинопоказа.

Няма събития в момента.

CONTACT US

ул. Тракия 35, офис 3
София

+359 899 822 887

  • Facebook
Business Conference
Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29
Video Title
00:31
Video Title
00:23
Video Title
00:32
Video Title
00:29
Video Title
00:31
bottom of page