top of page

MEMBERSHIP OPTIONS

What We Offer

Conversation Between Colleagues
Informative Interview

ЧЛЕНСТВО - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението и оперират киносалон на територията на Република България или са професионалисти в сферата на кинопоказа. 
Членството в Сдружението е доброволно.

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението. 

ЧЛЕНСТВО - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението и оперират киносалон на територията на Република България или са професионалисти в сферата на кинопоказа. 
Членството в Сдружението е доброволно.

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

Кандидатите физически лица представят молба и автобиография доказваща професионалния им опит в кинопоказа.
Не се допуска членство на физическо лица като такова, ако то или негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения на дружество, което стопанисва киносалон.

bottom of page