top of page
Film Preview

ЗА НАС

Асоциацията на българските киносалони е учредена на 31.10.2019 година като сдружение с нестопанска цел и е регистрирана в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ на 08.11.2019 година с ЕИК 205893543.

Сдружението, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което ще извършва дейност в частна полза.

bottom of page